ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

    รายวิชาที่มีอยู่

            ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและงานอาคาร   ตามมาตรฐานสากล   การเขียนแบบงานโครงสร้าง  แปลนพื้นงานอาคาร   งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง(Riser Diagram)  ตารางโหลด (Load Schedule)  เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป  เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริงเขียนแบบงานควบคุมไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram ,Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One line Diagram

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ ที่ใช้ในงานติดตั้งหม้อแปลง การติดตั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า สายดิน อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง วางระบบสายป้อน แลดเดอร บัสดัก การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง