ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ตามมาตรฐาน IECDIN ANSI การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC, DIN และ ANSI การเลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทกเตอร์ หลักการเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI งานต่อวงจรเริ่มเดินและงานต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การกลับ ทางหมุน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง งานต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส การต่อวงจรควบคุมสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบ Direct start งานต่อวงจรควบคุมกลับทางหมุน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบ Jogging Plugging และ After stop งานการต่อวงจรควบคุมสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ 3 เฟส แบบ Star - Delta แบบเรียงลำดับ

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมคำสั่ง การป้อนข้อมูล วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบนิวเมติกส์ การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม

        ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและงานอาคาร   ตามมาตรฐานสากล   การเขียนแบบงานโครงสร้าง  แปลนพื้นงานอาคาร   งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง(Riser Diagram)  ตารางโหลด (Load Schedule)  เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป  เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริงเขียนแบบงานควบคุมไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram ,Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One line Diagram

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง การแยกหมวดหมู่ วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำราคาในรูปแบบรายการประมาณการ (BOQ) อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ