ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมคำสั่ง การป้อนข้อมูล วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบนิวเมติกส์ การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม

        ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและงานอาคาร   ตามมาตรฐานสากล   การเขียนแบบงานโครงสร้าง  แปลนพื้นงานอาคาร   งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง(Riser Diagram)  ตารางโหลด (Load Schedule)  เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป  เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริงเขียนแบบงานควบคุมไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram ,Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One line Diagram