ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

    รายวิชาที่มีอยู่

            ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าและงานอาคาร   ตามมาตรฐานสากล   การเขียนแบบงานโครงสร้าง  แปลนพื้นงานอาคาร   งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง(Riser Diagram)  ตารางโหลด (Load Schedule)  เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป  เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริงเขียนแบบงานควบคุมไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram ,Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One line Diagram

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง การแยกหมวดหมู่ วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำราคาในรูปแบบรายการประมาณการ (BOQ) อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ