Skip available courses

    Available courses

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การเขียนแบบเพื่อการติดตั้ง การแยกหมวดหมู่ วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณราคา การทำราคาในรูปแบบรายการประมาณการ (BOQ) อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ ที่ใช้ในงานติดตั้งหม้อแปลง การติดตั้งหม้อแปลง ระบบล่อฟ้า สายดิน อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง วางระบบสายป้อน แลดเดอร บัสดัก การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง